1. Vispārīgie noteikumi

 • Šajā privātuma politikā (turpmāk – politika) skaidrots, kā slēgtā akciju sabiedrība „ANIS”, reģ. nr. 133597194, juridiskā adrese Islandijos pl. 217-10, Kauņa (Kaunas) LT49165 (turpmāk – mēs ), apstrādā un glabā jūsu personas datus, kādas tiesības jums nodrošina, un sniedzam informāciju par mūsu pārvaldītās tīmekļa vietnes  https://www.bagsandmore.lv/ (turpmāk – vietne ) darbības nosacījumiem.
 • Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai mūsu pircēji, tīmekļa vietnes apmeklētāji un citas personas, kuru personas datus apstrādājam, uzticētos mums kā pakalpojumu sniedzējam un būtu skaidri informēti par to, kā mēs apstrādājam viņu datus. Šajā politikā jūs atradīsiet informāciju par to, kā mēs vācam un izmantojam (vai vēlamies vākt un izmantot) jūsu personas datus.
 • Mēs ievērojam šādus datu apstrādes principus:
  • Personas dati attieksmē pret datu subjektu ir jāapstrādā likumīgi, godprātīgi un pārredzami (likumīguma, godprātības un pārredzamības princips);
  • Personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā; turpmāka datu apstrāde arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos nav uzskatāma par nesavietojamu ar sākotnējiem nolūkiem (nolūka ierobežojuma princips);
  • Personas datiem ir jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un jāietver tikai tas, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (datu minimizēšanas princips);
  • Personas datiem jābūt precīziem un, ja vajadzīgs, atjauninātiem; ir jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti (precizitātes princips);
  • Personas dati jāuzglabā tādā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ciktāl personas datus apstrādās tikai arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos ar noteikumu, ka tiek īstenoti atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi, kas nepieciešami, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības (glabāšanas ierobežojuma princips);
  • Personas dati jāapstrādā tādā veidā, lai tiktu nodrošināta pienācīga personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (integritātes un konfidencialitātes princips);
  • Mēs esam atbildīgi par to, lai tiktu ievēroti iepriekš minētie principi, un mums ir jāspēj pierādīt to ievērošana (pārskatatbildības princips)..
 • Šī Politika ir sastādīta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) un Latvijas Republikas Personu datu tiesiskās aizsardzības likumu (turpmāk – PDTAL), citur Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktus. Politikā izmantotie jēdzieni tiek saprasti tā, kā tie ir definēti GDPR un PDTAL.

2. Personas datu vākšana, apstrāde un glabāšana

 • Ir ļoti svarīgi rūpīgi izlasīt politiku, jo, apmeklējot vietni un izmantojot mūsu pakalpojumus, tās principi tiks tieši lietoti jūsu personas datu vākšanai, apstrādei un politikā paredzētajos gadījumos arī nodošanai datu saņēmējiem
 • Ja nepiekrītat šai politikai un tajā aprakstītajai personas datu apstrādei, lūdzam neapmeklēt tīmekļa vietni un/vai neizmantot mūsu pakalpojumus.
 • Jūs esat atbildīgs par to, lai Jūsu sniegtie personas dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Apzināti nepatiesu datu ievadīšana uzskatāma par Politikas pārkāpumu. Ja mainās personas dati, Jums ir pienākums mūs par to informēt. Mēs nekādos apstākļos neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies Jums un (vai) trešajām personām, ja Jūs esat norādījis nepatiesus un (vai) nepilnīgus personas datus vai arī neesat lūdzis datus papildināt un (vai) mainīt to mainīšanās gadījumā.
 • Subjekti, kuriem mēs varam izpaust jūsu personas datus, ir aprakstīti pie katras datu apstrādes darbības.
 • Noteiktos gadījumos mēs varam izpaust jūsu informāciju arī citiem subjektiem:
  • lai nepārkāptu likumu vai reaģētu uz saistošu tiesas procesa pieprasījumu (piemēram, saņemot tiesas rīkojumu sniegt datus);
  • lai apstiprinātu savu darbību likumību;
  • lai aizsargātu savas tiesības, īpašumu vai nodrošinātu to drošību;
  • citos gadījumos ar jūsu piekrišanu vai jūsu likumīgu pieprasījumu.
 • Ja vēlaties, lai mēs dzēstu mūsu rīcībā esošos jūsu datus, rakstiet mums, e-pasta adrese [email protected]

3. Personas datu apstrāde, kuras nolūks ir atlasīt kandidātus piedāvātajām vakancēm

 • Ja nolemjat vērsties pie mums, lai piedalītos personāla atlasē, uzņēmums kā datu
 • pārzinis apstrādās šādus jūsu kā kandidāta sniegtos personas datus, lai veiktu atlasi:
  • vārds;
  • vārds;
  • uzvārds;
  • dzimšanas datums;
  • dzīvesvietas adrese;
  • tālruņa numurs;
  • pasta adrese;
  • izglītība;
  • profesionālā pieredze;
  • citi jūsu brīvprātīgi sniegtie dati, kas minēti dzīves aprakstā un/vai citosiesniegtajos dokumentos.
 • Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir jūsu piekrišana, kas izteikta,iepazīstinot mūs ar saviem datiem, un vēlme rīkoties pēc jūsu kā kandidāta (-u) iniciatīvas pirms līguma noslēgšanas
 • .

4. Elektroniskā tirdzniecība

 • Lai dotu jums iespēju iepirkties tīmekļa vietnē esošajā interneta veikalā, mēs preču pasūtījumu apstrādes, finanšu dokumentu noformēšanas, ar preču izsniegšanu vai piegādi saistītu problēmu risināšanas un citu līgumsaistību izpildes nolūkos apstrādājam šādus jūsu personas datus:
  • vārds;
  • uzvārds;
  • tālruņa numurs;
  • pasta adrese;
  • dzīvesvietas adrese;
  • ja nepieciešams, piegādei vajadzīgo papildu informāciju, ko sniedz saņēmējs (piemēram, informācija kurjeram).
 • Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats tiešsaistes tirdzniecības nolūkos ir nepieciešamība apstrādāt iesniegtos datus, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, kuru jūs noslēdzat, lai iegādātos mūsu preces.
 • Tiešsaistes tirdzniecības nolūkos apstrādātos datus mēs nododam saviem partneriem, kuri sniedz preču piegādes vai citus ar pienācīgu pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus.

5. Tiešsaistes veikala apmeklētāju reģistrācija

 • Mēs savas tīmekļa vietnes apmeklētājiem dodam iespēju reģistrēties tīmekļa vietnē. Attiecīgi, ja jūs reģistrējaties tīmekļa vietnē, šī pakalpojuma sniegšanas nolūkā mēs apstrādājam šādus jūsu personas datus:
  • vārds;
  • uzvārds;
  • vārds;
  • uzvārds;
  • tālruņa numurs;
  • pasta adrese;
  • dzīvesvietas adrese;
  • ja nepieciešams, piegādei vajadzīgā papildu informācija (piemēram, informācija kurjeram);
  • informācija par pirktajām precēm, to veidiem, iztērēto naudas summu.
 • Tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei tīmekļa vietnē ir jūsu piekrišana, kasizteikta, reģistrējoties un iesniedzot savus datus.
 • Datus, kas tiek apstrādāti tiešsaistes veikala apmeklētāju reģistrācijas nolūkā, mēstrešajām personām nenododam.

6. PVN faktūrrēķinu izrakstīšana fiziskām personām, preču pārdošanapašnodarbinātajām personām, PVN atgūšanas pakalpojumu sniegšana

 • PVN faktūrrēķinu izrakstīšanas fiziskām personām, preču pārdošanas pašnodarbinātām personām, kā arī PVN atgūšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkos mēs apstrādājam šādus pircēju, kuri vēlas saņemt pakalpojumus, sniegtos personas datus:
  • vārds;
  • uzvārds;
  • personas kods;
  • pasta adrese;
  • tālruņa numurs.
 • Iepriekšminētajiem nolūkiem apstrādātos personas datus mēs nenododam trešajāmpersonām.

7. Par preci samaksātās naudas atmaksa

 • Gadījumā, kad jūs kā pircējs nolemjat izmantot savas tiesības atdot iegādāto preci, par preci samaksātās naudas atmaksas nolūkos mēs apstrādāsim šādus jūsu sniegtos personas datus:
  • vārds;
  • uzvārds;
  • bankas konta numurs.
 • Iepriekšminētajiem nolūkiem apstrādātos personas datus mēs nenododam trešajām personām.

8. Lojalitātes programmas organizēšana un ar to saistītā tiešā tirgvedība

 • Mēs uzturam lojalitātes programmu, uz kuras pamata izsniedzam lojalitātes kartes. Lojalitātes programmas organizēšanas nolūkos mēs apstrādājam šādus lojalitātes programmas dalībnieku personas datus:
  • vārds;
  • uzvārds;
  • pasta adrese;
  • tālruņa numurs;
  • dzīvesvietas adrese;
  • dzimšanas datums;
  • informācija par pirktajām precēm, to veidiem, iztērēto naudas summu.
 • Ja jūs kā lojalitātes programmas dalībnieks dodat mums savu piekrišanu sūtīt jums tiešās tirgvedības ziņojumus pa e-pastu un/vai ar īsziņu, atkarībā no jūsu piekrišanas apjoma mēs izmantosim jūsu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru.
 • Lojalitātes programmas organizēšanas un tiešās tirgvedības nolūkos apstrādātos datus mēs nenododam trešajām personām, taču varam izmantot datu apstrādātāju, lai mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādījumiem veiktu ar tiešo tirgvedību saistītas darbības.
 • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir lojalitātes programmas dalībnieka piekrišana.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu ziņojumu sūtīšanai pa e-pastu un/vai ar īsziņām, neietekmējot uz piekrišanu balstītas datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai, taču tādā gadījumā mēs vairs nevarēsim sniegt jums specializētus piedāvājumus un citu ar lojalitātes programmu saistīto informāciju. 

9. Videonovērošana

Mēs veicam videonovērošanu tirdzniecības telpās adresē, tāpēc, ierodoties mūsu veikalos, kas atrodas norādītajās adresēs, jūs varat nokļūt videonovērošanas kameru redzeslokā . Šajā gadījumā par videonovērošanu jūs papildus informēs mūsu izvietotie informatīvie stendi.

 • Videonovērošanas mērķis ir nodrošināt mūsu darbinieku un klientu drošību, aizsargāt darbiniekiem, uzņēmumam un tā klientiem piederošo mantu.
 • Iepriekš minētajā teritorijā un telpās videonovērošana notiek nepārtraukta.

10. Personas datu glabāšanas kārtība un termiņi

 • Apstrādājot un glabājot Jūsu personas datus, mēs izmantojam organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, atklāšanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu apstrādi.
 • Mēs ievērojam dažādus personas datu glabāšanas termiņus atkarībā no nolūka, kādam konkrētie personas dati tiek apstrādāti.
 • Mēs ievērojam šādus personas datu glabāšanas termiņus:

Nr.

Personas datu apstrādes nolūks

Glabāšanas termiņš

1.

Kandidātu atlase vakancēm 

2.

Datu pārziņa darbinieku un klientu drošības nodrošināšana adresu

3.

PVN faktūrrēķinu izrakstīšana fiziskām personām, preču pārdošana pašnodarbinātām personām, PVN atgūšanas

Desmit gadi no preču iegādes brīža

4.

Pakalpojumu sniegšana

Desmit gadi no preču atgriešanas

5.

Par preci samaksātās naudas atmaksa Tiešsaistes tirdzniecība (preču pasūtījumu apstrāde, finanšu dokumentu izrakstīšana, ar preču izsniegšanu vai piegādi saistīto problēmu risināšana, citu līgumsaistību izpilde)

Desmit gadi no preču iegādes brīža

6.

Tiešsaistes veikala apmeklētāju reģistrācija

3 gadi no pēdējās pieteikšanās

7.

Lojalitātes programmas organizēšana un ar to saistītās tiešā tirgvedība

Līdz lojalitātes programmas beigām
 • Izņēmumi iepriekš minētajiem glabāšanas termiņiem var tikt noteikti, ciktāl šādas novirzes nepārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilst tiesību aktu prasībām un ir pamatotas un atbilstoši dokumentētas..

Ja jūsu personas dati noteikti būs nepieciešami, lai izteiktu, izpildītu vai aizstāvētu tiesiskas prasības, mēs tos glabāsim tik ilgi, kamēr tie ir vajadzīgi šo nolūku īstenošanai saskaņā ar tiesas, administratīvo vai ārpustiesas procedūru.

11. Jūsu tiesības

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā, iesniedzot pieprasījumu, iepazīties ar mūsu apstrādātajiem personas datiem un uzzināt, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt labot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi, izņemot glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot tiesību aktu prasības .
 • Ciktāl personas datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot uz piekrišanu balstītās datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai .

Jūs varat izmantot savas tiesības un iesniegt rakstveida formas iesniegumu pa e-pastu [email protected] vai pa pastu, nosūtot iesniegumu: Jurbarko g. 2, Kauņa, Lietuva.

12. Kontaktinformācija un sūdzību iesniegšana

 • Ja jums ir jautājumi saistībā ar personas datu aizsardzību, aicinām sazināties ar mums pa e-pastu [email protected].
 • Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi vai uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu datus, neievērojot tiesību aktu prasības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Lietuvas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcijā kā uzraudzības iestādē. Informācija par izmantotajām sīkdatnēm
  • Kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni, mēs vēlamies piedāvāt tādu saturu un funkcionalitāti, kas atbilst jūsu vajadzībām. Šim nolūkam mēs izmantojam sīkdatnes (angl. cookies). Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē (personālajā datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā).
  • Ar sīkdatņu palīdzību mēs cenšamies nodrošināt patīkamāku pieredzi cilvēkiem, kuri pārlūko tīmekļa vietni, un to pilnveidot.
  • Mūsu vietnē izmantotās sīkdatnes var iedalīt šādos tipos:
   • vietnes darbībai nepieciešamās sīkdatnes ir paredzētas tam, lai tīmekļa vietne varētu veikt pamatfunkcijas; Šīs sīkdatnes ļauj jums pārlūkot vietni un izmantot tās vēlamās funkcijas, piemēram, nodrošina piekļuvi drošām konkrētas vietnes zonām.;
   • darbības (analītiskās) sīkdatnes vāc anonīmu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni. Sniedzot informāciju par apmeklētajām vietnēm, tur pavadīto laiku un problēmām, kas radušās, piemēram, kļūdu ziņojumiem, šīs sīkdatnes palīdz mums saprast, kā apmeklētāji uzvedas vietnē. Šī informācija palīdz mums uzlabot tīmekļa vietnes veiktspēju.;
   • funkcionālās sīkdatnes uzlabo jūsu pieredzi tīmekļa vietnē. Šīs sīkdatnes var izmantot, lai sniegtu jums vēlamos pakalpojumus, piemēram, apskatītu iepirkumu grozu vai izmantotu trešās puses pakalpojumus, piemēram, sociālo mediju funkcijas.
  • Jūs varat dzēst vai bloķēt sīkfailus, savā pārlūkprogrammā atlasot atbilstīgus iestatījumus, kas ļauj atteikties no visām sīkdatnēm vai daļas no tām. Jāzina, ka, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, kas bloķē sīkdatnes (tostarp nepieciešanās sīkdatnes), jums var rasties problēmas, izmantojot visas tīmekļa vietnes funkcijas vai daļu no tām. .

13. Personas datu apstrāde, ko veic trešās puses

 • Izmantojot trešo pušu pakalpojumus, piemēram, apmeklējot mūsu kontu sociālajā tīklā Facebook, var tikt piemēroti trešo pušu nosacījumi. Piemēram, Facebook uz visiem saviem lietotājiem un apmeklētājiem attiecina Datu politiku. Tāpēc, izmantojot šādu trešo pušu pakalpojumus, iesakām iepazīties ar to nosacījumiem. .

14. Nobeiguma noteikumi

 • Ar šo politiku saistītās tiesiskās attiecības regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.
 • Šī Politika tiek pārskatīta un vajadzības gadījumā atjaunināta ne retāk kā reizi divos gados. Politikas papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti tīmekļa vietnē.
 • Ja izmantosiet tīmekļa vietni un mūsu sniegtos pakalpojumus pēc Politikas atjaunināšanas, mēs uzskatīsim, ka Jūs neiebilstat un esat iepazinies ar veiktajiem grozījumiem .
 • Ja vēlaties, lai mēs dzēstu mūsu rīcībā esošos datus par Jums, rakstiet mums uz [email protected]

Product request form

Thank you!
We will contact you as soon as we review your message